Stäng menyn

Jordanalys del 2 - Täckodlad jord är bäst!

"Ingen tjänar några grova pengar på att göra det som du gör. Det är klart att det kan sticka i ögonen att man kan få ett så bra resultat utan att köpa några konstiga produkter." Jordanalysen visar att min täckodlade jord är bästa möjliga!

Bild på en frodig köksträdgård med mycket kål och sommarblommor.

Min täckodlade köksträdgård i full prakt, juli 2018.

 

I en serie inlägg på min blogg Skillnadens Trädgård skriver jag om jordanalyser* jag beställt. Jag vill veta mer om jorden på tre av mina odlingsplatser; friland och de bägge tunnelväxthusen. I den första delen Jordanalys del 1 - Jag har skickat in jordprover berättade jag varför jag ville göra analyserna, hur jag tagit proverna och vad det kostar. Nu är det dags att titta på resultatet. Vi börjar med resultatet av proverna på frilandsjorden och i ett senare inlägg ska jag skriva mer om tunnelväxthusen. Längst ner i det här inlägget finns samtliga provsvar att läsa.

Jordanalyserna är gjorda av Sweco Geolab. Inlägget är ej ett betalt annonssamarbete, jag har köpt tjänsten.

 

Täckodlingen bättre än bäst

En kort sammanfattning. Jorden i min trädgård är så bra att den för vissa delar är omöjlig att gradera, de skalor som finns når inte så högt när det gäller en del näringsämnen, därtill är mullhalten galet hög. Den täckodlade** jorden på friland är outstanding bra, tunnelväxthusen mycket bra men skulle kunna vara bättre om jag öste på med täckodling där med.

Eftersom jag själv är bättre på att odla än att tyda kurvor i analysresultat har jag tagit hjälp av Anna Pettersson Skog, hortonom på Sweco Environment AB, för att få veta mer om vad jordanalyserna visar. Anna jobbar till vardags med olika typer av växtbäddar, bland annat i stadsmiljöer där man behöver extra kompetens för att skapa bra förutsättningar för växter. Hon har jobbat länge med att analysera trädgårdsjordar och har dessutom en egen liten odling med växthus och upphöjda odlingsbäddar i trädgården. Så här sammanfattar hon min jord efter att ha sätt analyssvaren:

- Din täckodling är kalasbra! Det är mycket höga näringshalter i din jord, säger Anna Pettersson Skog. Vi ser inte så höga näringshalter annars i jordar som vi analyserar.

Det tycker jag låter otroligt bra och vill veta mer!

 

Näring, mull och pH

Till en början går vi igenom jorden på friland. Resultaten för tunnelväxthusen skriver jag om senare i veckan.

Det är flera saker med frilandsjorden som Anna lyfter fram som tämligen exceptionella. Jorden har väldigt hög mullhalt och mycket högt näringsinnehåll. Hon drar slutsatsen att gödsling med huvudsak växtmaterial (jag använder ingen djurgödsel i min odling) i en täckodling är det som förvandlat min jord till en supermylla där grönsakerna får bästa möjliga förutsättningar.

 

Näring: Anna har bland annat kikat på jordens ledningstal för att se hur jorden mår. Hon berättar att trädgårdsjordar brukar ha ett ledningstal på mellan 1-3, men att min jord har 4,9 vilket indikerar ett mycket högt näringsinnehåll. Om det passerar 5 kan fröer få svårt att gro och växter svårt att ta upp vatten. I min trädgård är det dock ingen fara, eftersom flera andra parametrar kompletterar det höga ledningstalet. Ledningstal är förresten ett mått på den elektriska ledningsförmågan i jorden.

Jordanalysen visar att det finns mycket gott om till exempel kväve, magnesium och kalium. Dessutom är innehållet av fosfor jättehögt. Det finns en femgradig skala som klassificerar jorden utifrån just fosfor, det är ett mycket viktigt näringämne. Lantbrukare som har klass tre på sin jord tillsätter inte fosfor vid gödsling. Mitt förråd av fosfor i jorden är mycket långt över klass fem. Fosfor är viktigt bland annat för rötternas utveckling, samt fruktsättning.

 

Mull: För att näringen i jorden ska kunna hållas kvar och inte rinna iväg är det bra med en hög mullhalt. Jag läser att en god trädgårdsjord bör innehålla 10 % mull. Min jord innehåller 21 %, alltså mer än dubbelt så mycket som en bra trädgårdsjord. Mullhalten är en direkt följd av täckodlingen, som hela tiden bättrar på lagret av mull. Mullen själv innehåller näring som är långtidsverkande, ett slags förråd för jorden. Mer mull i jorden gör att mikroorganismerna trivs och förökar sig, dessutom får jorden en fin struktur som är bra ur alla aspekter av odling, inte minst en torr sommar som 2018 då mullen håller kvar livsviktigt vatten.

- 21 procents mullhalt är vad man hittar i jordar som odlas på till exempel gamla torvmossar. Mullhalten i din jord är väldigt hög. Man kan säga att du jobbat upp en biobank i köksträdgården, en mullbank, som ger väldigt stora fördelar när du odlar, berättar Anna Pettersson Skog.

 

pH: Min jord mäter 6,3 i pH. En vanlig trädgårdsjord bör ligga i intervallet 6-7. För lågt ph visar på en sur jord, medan ett för högt pH kan göra att växterna får svårt att tillgodogöra sig näringsämnena i jorden. Det skulle vara okej om min jord hade ett något högre pH, säger Anna, men hon tycker inte att jag behöver tänka särskilt på det här på friland.

- Du skulle kunna kalka för att höja pH-värdet. Men ofta för pH-höjdande åtgärder med sig problem. Om pH-värdet blir för högt är det nämligen betydligt svårare att sänka det, så jag tycker du ligger bra här.

Det här med att använda aska för att höja pH-värdet istället för kalk, är det något du tycker jag skulle kunna göra?

- Nej. Att använda vedaska i trädgården är vanskligt eftersom det kan innehålla tungmetaller.

Mina jordprover togs i maj. Det var innan årets täckodling tagit fart på allvar, med tjocka lager av gräsklipp och andra växtdelar över jorden. Enligt Anna kommer täckodlingen, när den är i full gång, att göra att pH-värdet höjs av sig självt, bara genom att mikroorganismerna processar täckmaterialet och omvandlar det till jord. Så fantastisk naturen är! Sannolikt har jorden jobbat upp pH-värdet något under växtsäsongen, under förutsättning att jag tagit hand om täckodlingen.

 

Välbehövliga depåer

Om jorden på friland säger Anna att den är ett ytterst välfyllt skafferi. Det finns mycket fina näringsdepåer för växterna att hämta ur då de behöver snabb påfyllning och det finns också ett lager av näring som räcker för ett mer långsiktigt behov. Hon berättar att de vid analysen använt två metoder för att titta på jorden; AL-metoden och Spurway-metoden. De kan visa lite olika resultat, till exempel när det gäller näringsämnena. När en jordanalys görs är det bra att ha de olika metoderna att jämföra med. En metod kan visa att det är nästintill brist på ett visst ämne kortsiktigt, medan den andra analysen visar att det finns bra förråd av samma ämne i de mer långsiktiga depåerna. Det tycker jag är intressant.

Apropå depåerna som byggs upp genom täckodlingen berättar jag för Anna att jag särskilt noterat hur bra det växte i trädgården somrarna 2016 och 2017. Då var jag nyförlöst och hade sommaren efter en ettåring som sällskap i trädgården. Möjligheterna att täckodla intensivt var inte lika bra som åren innan, men ändå växte det otroligt fint i odlingen! Inget konstigt alls, enligt Anna. Det är täckodlingen som byggt upp förrådet av näring, som växterna kunnat hämta ur. Hade jag gödslat på annat sätt hade jag sannolikt inte sett de resultaten.

Jag frågar Anna särskilt hur hon tror att min jord sett ut om jag gödslat på ett mer konventionellt sätt, till exempel med stallgödsel eller köpta gödsel som olika mineralpreparat?

Det går att få fina resultat med bägge gödselsätten, men det är vanligare att vid en jordanalys se obalanser i näringsämnena vid odling i mineralgödsel. Det är så koncentrerat och lätt att använda på fel sätt. Obalanser av näringsämnena kan ge sämre växtlighet, eftersom allt i jorden samverkar och hänger ihop på olika sätt. Dessutom byggs inte samma näringsdepåer upp i jorden då till exempel köpta preparat används och framför allt tillförs inte den stora mängd mull som jorden mår så bra av. Det bär jag med mig!

Jag tänker hela tiden i mitt odlande att jag gör jorden en tjänst genom att mata den med växtdelar och att det på något vis är ett långsiktigt odlande. Jag odlar verkligen jorden, tar hand om den och vårdar den. Analyserna ger mig rätt i att det här är det bästa!

 

Läs mer: Täckodling - min bästa hjälp

 

Täckodla mer

Så, hur ska jag förvalta det här? Vad kan jag göra för att jorden ska må lika bra om tio år?

Tja, rådet jag får är att det bästa jag kan göra för jorden är att fortsätta precis som nu. Mullhalten är toppenbra, näringshalterna är toppenbra och inget kan egentligen bli bättre. Genom att härma naturen och langa på växtmaterial verkar jorden sköta sig helt perfekt. Så just nu har jag inga planer på att göra något annorlunda. Bara täcka mer, täcka mer och täcka mer.

Jag berättar för Anna att jag möter en del skeptiska kommentarer om mitt sätt att gödsla, genom att bara använda växtmaterial, kompost och gödselvatten av nässlor och kiss. Vad tänker hon om det?

- Ingen tjänar några grova pengar på att göra det som du gör. Det är klart att det kan sticka i ögonen att man kan få ett bra resultat utan att köpa några konstiga produkter. De som vill sälja preparat har alltid det bästa preparatet. Din jord är kalasbra utan!

 

En täckodlad bädd med mängder av trädgårdsskräp och mangold som växer där i.

Täckodling innebär att organiskt material läggs ovanpå jorden, där det bryts ner och blir ny jord på plats i landet.

 

Vad tänker du om det du just läst - täckodling som en kanonmetod för att gödsla jorden? Självklart är det inte möjligt för alla att praktisera täckodling i den här skalan, men kanske skulle fler kunna täckodling i delar av sin trädgård som ett komplement?

Om du är intresserad av detaljerna i analysen så finns bilder på analys-svaren nedan. Här finns sista delen om jordanalyserna: Jordanalys del 3 - Tunnelväxthusen behöver  täckodling.

Läs gärna mer om grönsaksodling i min trädgård på bloggen Sara Bäckmo - Skillnadens Trädgård och bli medlem för att läsa längre artiklar, med nybörjarhandbok, trädgårdskalender, recept och utförliga odlingsråd. Läs mer om medlemskapet här.
/Sara Bäckmo

 

En selfie på kvinna i hatt i en trädgård.

Stort tack Anna Pettersson Skog för att du hjälpt mig att titta på analyssvaren och gjort dem begripliga!

 

*Jorden har analyserats genom AL-metoden, som undersöker de långsiktiga näringsdepåerna i jorden, samt Spurway-metoden, som undersöker de mer kortsiktiga näringsdepåerna. Dessutom har tungmetaller, mullhalt och PH-värden undersökts.

** Min frilandsodling är täckodlad sedan sju år tillbaka. Under en stor del av säsongen ligger olika slags täckmaterial på jorden. Det bryts ner med mikrolivets hjälp. Min upplevelse är att jorden är kanonfin och jag tycker att det är underbart att odla i den. Det växer mycket bra.

 

Dokument som visar näringsinnehållet i jorden.

Näringsinnehåll i växtplatserna jag tagit prover från, enligt Spurway-metoden. Den här metoden mäter alltså näringsdepåerna som växterna kan tillgodogöra sig snabbt.

 

Dokument som visar svar på jordprover.

Jordanalys av jord från friland, enligt AL-metoden. Den här metoden mäter de långsiktiga depåerna av näring i jorden. Se raderna längst ner för att läsa om näringsinnehållet i jordens näringsinnehåll. Längst ner i bild ser du siffrorna för näringsämnena, då du klickat bort den här texten.

 

Dokument som visar resultat av jordanalys.

Jordanalys av stora tunnelväxthuset, enligt AL-metoden. Den här metoden mäter de långsiktiga depåerna av näring i jorden. Se raderna längst ner för att läsa om näringsinnehållet i jordens näringsinnehåll. Längst ner i bild ser du siffrorna för näringsämnena, då du klickat bort den här texten.

 

Dokument som visar resultat av jordprover.

Jordanalys av lilla tunnelväxthuset, enligt AL-metoden. Den här metoden mäter de långsiktiga depåerna av näring i jorden. Se raderna längst ner för att läsa om näringsinnehållet i jordens näringsinnehåll. Längst ner i bild ser du siffrorna för näringsämnena, då du klickat bort den här texten.

 

Dokument som visar analyssvar av jordprov.
Dokument som visar svar på jordprover.

Analys av tungmetaller i min trädgårdsjord.

18. juli 2018